Мотивация на персонала

480.00 лв.

Едномесечен дистанционен тренинг

Базов курс ,,HR мениджмънт“
Тренингът ,, Мотивацията на персонала“ е насочен към тази категория хора, които се стремят да създадат ефективен, стабилен бизнес. Стабилният бизнес изисква умения да се работи професионално с един от най-важните ресурси на компанията – човекът.
Умението да се определят потребностите, желанията на служителите позволява на ръководителя да създаде сплотен колектив, ориентиран към постигане на целите и задачите на компания.

За какво е тренингът ,,Мотивация на персонала“?

Съвременните бизнес отношения се характеризират със значителна динамика на промените. Тези промени засягат най-напред отношенията със служителите и кадрите на организацията. За съжаление голяма част от работодателите дори и не знаят за направлението ,,Управление на персонала“, друга част от ръководителите работят епизодично и само малка част от тях владее методиките от областта ,,Управление на персонала“, в частност мотивацията на трудовата дейност.

За кого е предназначен тренингът ,,Мотивация на персонала“?

Курсът ,, Мотивацията на персонала“ е насочен към тази категория хора, които се стремят да създадат ефективен,  стабилен бизнес. Стабилният бизнес изисква умения да се работи професионално с един от най-важните ресурси на компанията – човекът.

Умението да се определят потребностите, желанията на служителите позволява на ръководителя да създаде сплотен колектив, ориентиран към постигане на целите и задачите на компания.

 Съвет:

Хвали пред всички. Упреквай насаме.

Съдържание на тренинга:

Мотивация и мотиви     

 • Исторически поглед в изучаване мотивацията на човека
 • Потребностите на човека
 • Класификация на потребностите
 • Мотивацията като процес
 • Мотивът и неговата същност

Теории за мотивацията на персонала       

 • Теория на  йерархията на потребностите на  А.Г. Маслоу
 • Теорията Х, Y и Z
 • Теорията на очакванията на В. Врум    

Други  концепции за  мотивацията 

 • Обща представа за  мотивацията
 • Методика на мотивите в отношението към труда
 • Методика за формиране на  нормативни мотиви на труда
 • Методика за мотивация на основата на базовите потребности

Работната  заплата        

 • Работната заплата: същност
 • Функции, принципи и фактори на работната  заплата
 • Работната заплата и държавата
 • Класификация на системите и формите на работната заплата        

 Материалните  методи за  мотивация на персонала в компанията           

 • Формиране на променливата част от работната  заплата на основата на  системата за управление на  ефективността
 • Система за депремиране в компанията
 • Дългосрочни премиални бонуси

Темпераментът на служителя като инструмент за  мотивация на персонала           

 • Темпераментът на сътрудника и мотиваторите
 • Холерик
 • Флегматик
 • Меланхолик
 • Сангвиник

Интелектът на  служителя като инструмент за  мотивация на персонала       

 • Аналитик
 • Прагматик
 • Реалист
 • Критик
 • Идеалист

Нематериални  методи за  мотивации

 • Мотивацията на талантливите служители         
 • Основни способи за нематериална мотивация
 • Лична система на балансираните показатели

Методи за разкриване потребностите на  персонала 

 • Възрастта на служителя като фактор за мотивация на персонала  
 • Половата принадлежност  като  мотиватор на персонала     
 • Образованието като мотивационен фактор       
 • Интервюто като метод за разкриване потребностите на служителите      
 • Методът на анкетите при разкриване мотивацията на персонала  
 • Тестовете като метод за разкриване мотивацията на персонала

Построяване на  нематериалната система за мотивация на персонала в компанията          

 • Корпоративните кодекси – примери        
 • Текучеството на персонала и системата за мотивация          
 • Лоялността на персонала към организацията  
 • Диагностика на мотивацията в компанията
 • Определяне на мотивационните мероприятия
 • Функциониране на системата за мотивация в компанията
TOP