Карта /фотография/ на работното време

360.00 лв.

Едномесечен дистанционен тренинг

Фотографията на работното време — инструмент за анализ и оптимизация на трудовите процеси.
Успешният, ефективен мениджър трябва да знае своя бизнес, да знае как да управлява, да умее да поставя цели и да ги постига. Но всички тези качества са безполезни, ако ръководителят не умее правилно да организира своето и на служителите работното време.

Код: ka-00 Категория:

За какво е тренингът ,,Карта /фотография/ на работното време“?

Колко често не се изпълняват от Вас и от Вашите служители задачи поради липса на време?

 • Колко време, часове, дни следва да се отдели за нов проект?
 • Как да се изчисли времевия график?
 • Къде да намерите “изплъзващото” се време?
 • Как да организирате времето на служителите?

Времето лети все по-бързо и по-бързо.

Успешният, ефективен мениджър трябва да знае своя бизнес, да знае как да управлява, да умее да поставя цели и да ги постига. Но всички тези качества са безполезни, ако ръководителят не умее правилно да организира своето и на служителите  работното време. Не е реално да успее, ако човек не може да планира  времето. Времето е също такъв ресурс като хората, суровините, финансовите средства. Но то е безвъзвратно – не можете да го натрупвате, предадете или вземете на кредит, за това е важно да се научите да го използвате с максимална изгода. Ръководителят трябва съзнателно и системно да използва работното време на персонала, за да постигне поставените цели.

Както при всеки ресурс, времето също трябва да се управлява. Разумното и рационално използване на времето може да доведе до намаляване на сроковете за производство , подобряване качеството на услугата, икономии на финанси, подобряване продуктивността на служителите, ефективността, и адаптивността на компанията като цяло.

Фотографията на работния ден /ФВР/  е особен вид измервания и наблюдения в производствената практика.

С ,,Фотографията на работния  ден” се определя времето, изразходвано от сътрудника за всяко негово значително действие, извършвано по време на работния период: ден, смяна, в зависимост от неговата продължителност. Тези действия могат да бъдат както свързани, така и несвързани с неговите работни задачи.

Практическият опит на специалистите от Тренинг Център Айджей, на тренинговия пазар от 1995 год. позволява да се провеждат тренинги по управление на времето на високо професионално ниво.

Самоорганизацията, подреждане на приритетите, съзнателното управление на основния ресурс са основа на тази методика.

За да се разбере за какво и колко точно работно време е необходимо да се използва това означава ново ниво на взаиотношения с графика и натоварването, времето като цяло, път  към висока ефективност в дейността.

 

Съдържание на тренинга:

 1. Цели при използването на ФРВ

Пример 1

 1. Технология за провеждане на ФРВ

Етап 1. Определяне на целите за провеждането на ФРВ. Определяне вида ФРВ, адекватно на целите – Пример 2

Етап 2. Определяне на параметрите за анализ. Избор на основания за класификация на загубите на време. Провеждане на предварителен анализ за групиране на времевите загуби.

Етап 3. Подготовка на формулярите за наблюдение – Пример на формуляр

Етап 4. Подготовка (инструктаж и обучение) на наблюдателите

Етап 5. Планиране на времето за провеждане на ФРВ, съгласуването със заинтересуваните лица (ръководителя на подразделението, службата по персонала и др.).

 1. Приложения
 • Таблица 1: Хронометраж, карта на работното време
 • Таблица 2: Пример на Карта на работното време
 • Таблица 3: Пример Фотография работното време
 • Баланс или карта на работното време. /Фактически и проектируем баланс на работното време/
 • Фотография на работният ден. Мрежа на загубите на време
 • Самофотография на работния ден или на производствения процес
 • Планиране на времето. Пример за фотография на работния ден
 • Индивидуална фотокарта на работното време. Наблюдателен лист
 • Алгоритъм за фотографиране на  работното време или ФВР
 • Фотографиране на работния ден. Инструктаж за наблюдаващите. /Подготовка на наблюдателите/
 • Хронометраж или карта на работното време. /Сводка на елементите на подготовително-заключителното време/
 • Работното време на сътрудника. Нормирано и ненормирано. /Схема на работния ден/
 • Замерване на загубите на работно време. /Сводка за расчета на  едноименните загуби  на  работно  време/
 • Фотография на работният ден на мениджъра по продажбите
TOP